header de new

FEITEN EN CIJFERS

Stichting Saint-Lazare The Netherlands

KvK nummer: 41203759

RSIN nummer: 813635421

Contact gegevens:

Nicolaas Beetspad 4

1401 DA Bussum

Bestuur:

  1. C.C.Th.M.Th. Beke, Voorzitter
  2. Drs. W.Th.F. van den Berg, Secretaris
  3. J.M.R.R. van Nieukerken MBA CPA CAIA, Penningmeester
  4. Drs. H.E.G. Kampen, fondsenwerving
  5. Drs. C.H. Gho, lid

Beloningsbeleid: bestuursleden worden niet bezoldigd en ontvangen geen onkosten vergoeding in het kader van hun activiteiten voor de stichting, alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed..

De doelstelling van de stichting:

De stichting heeft ten doel het beheren van de voor caritas bestemde financiële middelen van de Nederlandse vereniging van de leden van de Ordre Militaire et Hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem en het adviseren van het Kapittel van de genoemde vereniging met betrekking tot de besteding van die middelen.

Meerjarenbeleidsplan

1. The Travelling Doctors

2. Het ouderen en licht gehandicapten vervoer

3. De strijd tegen A.L.S.

4. Het ondersteunen van de activiteiten van De Vrienden van Saint Lazare

1. The Travelling Doctors

The Traveling Doctors is het programma voor wereldwijde inzet van de Orde. Wij hebben een Pilot project geïnitieerd om te voorzien in een solide infrastructuur voor educatie, drinkwatersystemen, sanitatie & hygiëne, teneinde infectieziekten te voorkomen, en hiermee bestendige gezondheids- en leefomstandigheden te creëren voor de allerarmsten in achtergebleven rurale gebieden op Flores.

In samenwerking met het EMC-Rotterdam en de Universiteit van Jakarta is na wetenschappelijk onderzoek en veldverkenningen voor implementatiemogelijkheden, het netwerk van de lokale support basis, districts- en lokale overheden, NGO’s, dorpsbevolkingen, kerkelijke- en gezondheidsinstantie’s op orde en gereed om het actieplan uit te gaan voeren.

In een 7-tal dorpen zal in de Nangapanda area Ende-district, in februari 2016 gestart worden met de installatie van drinkwatersystemen. Kosten per dorp ca. € 20.K. Projectduur pilotperiode 22 dorpen: 3 à 5 jaar inclusief sanitatie. Globale budget indicatie: € 450K.

Spin-offs: Mogelijkheden ontwikkeling microcrediet, sanitatie waste bruikbaar maken voor landbouwbemesting, terugdringen van (jeugd)werkloosheid.

2. Het ouderen en licht gehandicapten vervoer

In 2015 zijn wij het Bussenproject gestart. Doel is het vervoer te faciliteren van personen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Sinds 2015 sponsoren wij een bus van de Wassenaarse stichting de Bij-BUS. Vanaf 2016 willen wij het project naar meerdere gemeenten uitrollen.

3. De strijd tegen A.L.S.

A.L.S. is een ongeneeslijke zenuw en spierziekte, waarbij de spieren onafwendbaar uitvallen.

Gemiddeld heeft iemand nog maar 3 jaar te leven nadat de diagnose is gesteld.

Over de oorzaak is nog maar weinig bekend. Daarom is veel onderzoek nodig en dus geld.

Sinds 2014 nemen wij met een aantal zwemteams deel aan de Amsterdam City Swim om geld op te halen voor A.L.S.

4. Het ondersteunen van de activiteiten van Stichting De Vrienden van Saint Lazare

Voor 2016 staan onder meer op het programma:

A. Paardensport voor gehandicapten

Bij therapeutisch paardrijden is het paard de therapeut. Kinderen en volwassenen kunnen mentaal en fysiek sterker worden door zo’n krachtig dier te leren berijden.

B. Het opknappen van de Lepra Kolonie in Costa Rica

C. De Unicef loop

En nog vele andere activiteiten om onze naasten te helpen.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten van de stichting: 

zie onder lopende projecten en charitatieve historie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarrekening 2015. Bekijk de Jaarrekening hier

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financieel jaarverslag 2014

Bezittingen 31.12.2014                                                                                          Eigen vermogen en schulden 31.12.2014

Saldo Rabo/259 R.C.       29.375,05 Vermogen 31.12.2013 318.232,81
Saldo Rabo/037/199 bedrijfsspaarrekening         1.789.87 Gereserveerd vermogen Travelling Doctors programma               105.000,00
Saldo Van Lanschot/318 R.C.               24,92 Gereserveerd vermogen Saint Lazare Helpt! (Bus project)                105.000,00
Saldo Van Lanschot/631 eff.rek.                 0,00 Vrij vermogen 2013                108.232,81
Waarde beleggingen Van Lanschot                 0,00 Winst/(Verlies) 2014                - 11.864,61
Saldo Van Lanschot/257 rendementsparen                 0.00 Toename/(Afname) waarde beleggingen                    3.682,17
Stroeve & Lemberger - obligatieportefeuille     168.962,50    
Stroeve & Lemberger - opgelopen rente             3.332,17    
Liquiditeiten ING 288037 (BinckBank derdenrekening)      106.565,86    
Totaal    310.050,37 Totaal                310.050,37

 

Baten 2014                                                                                                   Lasten 2014

Donaties Pannenborg           4.000,00 Kamer van Koophandel                            0,00
Donaties Internationale Orde          10.806,00 Gift char. project Orde UK                    5.000,00
Afdracht Vereniging Leden van de Lazarus Orde          4.580,00 Gift onderzoek Indonesië Travelling Doctors                  30.000,00
Giften leden                  0,00 Gift char. project orde België                    2.000,00
Rente Rabo/259                  0,00 Bankkosten Van Lanschot                        265,80
Rente Rabo/037/199                18,90 Bankkosten Rabo                        137,37
Rente van Lanschot/631/984              678,69 Stroeve & Lemberger - beheervergoeding                        579,49
Rente Van Lanschot/257          2.489,11 Bankkosten BinckBank                        160,10
Rente ING 288037          6.166,70 Obligatie portefeuille meegekochte rente                        677,75
    Obligatieportefeuille verschil aankoop/verkoop                    1.783,50
Totaal baten        28.739,40 Totaal lasten                  40.604,01
    Winst/(Verlies)                -11.864,61
Saldo        28.739,40 Saldo                  28.739,40

 

Financieel jaarverslag 2013

Bezittingen 31.12.2013                                                                                          Eigen vermogen en schulden 31.12.2013

Saldo Rabo/259 R.C.        17.212,42 Vermogen 31.12.2012                290.790,76
Saldo Rabo/037/199 bedrijfsspaarrekening          1.770,97 Winst/(Verlies) 2013                    1.354,55
Saldo Van Lanschot/318 R.C.        10.942,28 Toename/(Afname) waarde beleggingen                  26.087,50
Saldo Van Lanschot/631 eff. rek        19.302,29    
Waarde beleggingen Van Lanschot      168.612,50    
Saldo Van Lanschot/257 rendementsparen      100.392,35    
Totaal      310.050,37 Totaal                310.050,37

Baten 2013                                                                                                    Lasten 2013

Donaties Pannenborg          4.000,00 Kamer van Koophandel                            0,00
Donatie Internationale Orde        10.000.00 Project West Bengalen India                  20.000,00
Afdracht Vereniging leden van de Lazarus Orde                  0,00 Bankkosten Van Lanschot                        176,56
Giften van de leden                  0,00 Bankkosten Rabo                          71,46
Rente Rabo/259                  0,00    
Rente Rabo /037/199                24,99    
Rente Van Lanschot/631/984          6.289,23    
Rente Van Lanschot/257          1.288,35    
Totaal baten        21.602,57 Totaal lasten                  20.248,02
    Winst/(Verlies)                    1.354,55
Saldo        21.602,57 Saldo                  21.602,57

                                                         Project Surol – afgeschreven januari 2014             5.000,00